Logo hartvanzuidplas.nl
<p>Gedeputeerde Anne Koning.</p>

Gedeputeerde Anne Koning.

(Foto: Valerie Kuypers)
Interview Vijfde Dorp

Zorgvuldigheid gaat voor haast in ‘deal’ over Vijfde Dorp

  •   keer gelezen

Zuidplas – Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Zuid-Holland vellen alleen een oordeel over de gehele gebiedsontwikkeling in het middengebied van de Zuidplaspolder en niet over onderdelen ervan. Dat zei gedeputeerde Anne Koning in een vraaggesprek met deze krant.

Door Erik van Leeuwen

Op dit moment onderhandelen de drie grote partners – de provincie, Rotterdam en de gemeente Zuidplas - over de uitgangspunten van het plan. Naast het bouwen van een groot aantal woningen (minimaal 4000) zijn de infrastructuur rond en de bereikbaarheid van het Vijfde Dorp en de inrichting van een groene zone, onderwerp van gesprek.

Zuidplas, dat de leiding heeft en vorm geeft aan het project, hoopt nog voor de zomer een akkoord te kunnen presenteren en het plan te presenteren aan de gemeenteraad. Als dat gebeurt, heeft het onderhandelingsproces veel langer geduurd dan aanvankelijk de bedoeling was. Volgens gedeputeerde Koning (PvdA) gaat zorgvuldigheid voor haast. 

De provincie speelt een hoofdrol in de ontwikkeling van het Vijfde Dorp: naast grootaandeelhouder (veertig procent) moet die goedkeuring verlenen aan de ruimtelijke inpassing van de plannen.


Koning: “Het is ook onze verantwoordelijkheid om een helder, deugdelijk en goed onderbouwd verhaal aan inwoners voor te leggen.”  - Foto: Erik van Leeuwen

Eind december 2017 heeft de gemeente Zuidplas een bid gedaan voor ontwikkeling van het middengebied van de Zuidplaspolder. Verlopen de onderhandelingen stroef?

Koning: “Nee, naar mijn mening verloopt de samenwerking op een constructieve manier. De ontwikkeling van het middengebied van de Zuidplaspolder is een grote, complexe opgave waar gedegen onderzoek en afstemming voor nodig is, bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit. Dat onderzoek en die afstemming vragen tijd. Natuurlijk zou ik zelf liever ook sneller gaan, maar het is echt van groot belang dat we samen dit proces zorgvuldig doorlopen en gedegen onderzoek doen met elkaar en dat gebeurt dus ook.”

De provincie heeft onlangs aangegeven dat zij versneld bouwen mogelijk wil maken. Gaat dit op voor de ontwikkeling van het middengebied?

“Ja, daarom wordt er door alle betrokken partijen ook enorm hard gewerkt aan de plannen voor ontwikkeling van het middengebied van de Zuidplaspolder en vooral door de gemeente Zuidplas. Voor de provincie is een belangrijk uitgangspunt bij de plannen die ontwikkeld worden dat er zo snel mogelijk gebouwd kan worden en er zo snel mogelijk veel woningen per jaar opgeleverd kunnen gaan worden. Om dit haalbaar te maken, is zorgvuldige planvorming noodzakelijk.”

‘Ik zou zelf liever ook sneller gaan,
maar we moeten dit proces echt zorgvuldig doorlopen’

Heeft de provincie een maximum gesteld aan het aantal te bouwen woningen?

“In het provinciaal Omgevingsbeleid is hierover het volgende opgenomen: ‘De planning zoals opgenomen in de Herijkingsstudie (7000 woningen tot 2030 in dorpse en landelijke woonmilieus) wordt als basis gehanteerd. Het gaat daarbij om een indicatie, niet om een streefaantal of ambitie’.”

“In november 2018 hebben Gedeputeerde Staten in een brief aan Provinciale Staten aangegeven dat zij bereid zijn met de gemeente Zuidplas, op basis van het toenmalige bidbook, in de gezamenlijke verkenning te kijken naar 9000 woningen, waarbij uitgegaan werd van 5000 woningen te bouwen grenzend aan de bestaande dorpen en 4000 in het middengebied. Overigens is in de concept-ontwikkelingsvisie middengebied van de gemeente Zuidplas uit 2019 de ambitie voor de bouw van minstens 4000 woningen opgenomen.”

“Het aantal te bouwen woningen is nu uiteraard onderwerp van gesprek, maar kan niet los gezien worden van andere onderwerpen, zoals het type woningen en de periode waarin ze gebouwd worden en de mobiliteitsaanpassingen.”


Het verleggen van de N219 is één van de oplossingen voor de infrastructuur rond het nieuwe dorp. 
Foto: Erik van Leeuwen

Het verleggen van de N219 is één van de oplossingen voor de infrastructuur rond het nieuwe dorp. Heeft de provincie een voorkeur voor een nieuw tracé?

“De betrokken partijen zijn met elkaar inhoudelijk in gesprek over de mogelijke oplossingen voor de infrastructuur. Gedeputeerde Staten willen eerst de afronding van dit onderzoek en de gesprekken met de andere betrokken partijen afwachten alvorens zij een standpunt innemen. Bovendien zullen GS alleen een standpunt innemen over de gehele gebiedsontwikkeling - waar mobiliteit een onderdeel van is - en niet apart over (onderdelen van) de mogelijke mobiliteitsmaatregelen.”

Vergaderingen over de ontwikkeling van het middengebied vinden allemaal besloten plaats. Waarom is dit nodig? Hebben inwoners geen recht op informatie over wat er in hun achtertuin plaatsvindt?

“Ik zou ook het liefst willen dat inwoners morgen al geïnformeerd worden over de mogelijke ontwikkeling van het middengebied, maar inwoners hebben er ook niets aan als die informatie gebaseerd is op onderzoeken die nog niet volledig zijn afgerond of op onvolledige plannen met de nodige onduidelijkheden en onzekerheden. Het is ook onze verantwoordelijkheid om een helder, deugdelijk en goed onderbouwd verhaal aan inwoners voor te leggen. Daar werken we nu hard aan met elkaar, onder leiding van de gemeente Zuidplas.”

‘Inwoners hebben niets aan informatie die gebaseerd is op onderzoeken
die nog niet zijn afgerond’

Meer berichten