Logo hartvanzuidplas.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN MEDIAHUIS ELGERSMA


Artikel 1 – Definities 

1.1. Tenzij uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden voor reclame en reclamecontracten daarvan wordt afgeweken, wordt in deze algemene voorwaarden voor reclame en reclamecontracten verstaan onder:

Adverteerder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die hetzij rechtstreeks, hetzij door bemiddeling van Reclamebemiddelaar, reclame-uitingen ter werving voor diens onderneming of organisatie, dan wel voor diens producten en/of diensten in een medium plaatst.

Mediahuis Elgersma: de besloten vennootschap Mediahuis Elgersma B.V. statutaire gevestigd gemeente Zuidplas, ingeschreven in het register van de Kamer voor Koophandel onder nummer 58268839. 

Medium: de bedrijfsmatige wijze van overbrenging van informatie, al dan niet tegen betaling beschikbaar te stellen aan een publiek van een in beginsel onbepaalde omvang en mede bedoeld en geschikt om reclame-uitingen van Adverteerder te plaatsen, met inbegrip van de verspreiding en/of doorgifte van zulke plaatsingen.

Plaatsen of Plaatsing het verveelvoudigen en/of openbaar maken respectievelijk de verveelvoudiging en/of openbaarmaking van een reclame-uiting in een medium.

Reclamebemiddelaar: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroepshalve of bedrijfsmatig bemiddelt bij de totstandkoming van reclamecontracten en reclameplaatsingsopdrachten.

Reclamecontract: elke overeenkomst tussen Mediahuis Elgersma en Adverteerder, dan wel Reclamebemiddelaar, aangegaan voor bepaalde duur of onbepaalde duur op grond waarvan Adverteerder tijdens die duur binnen een bepaalde overeengekomen reclameruimte meerdere reclame-uitingen ter plaatsing opgeeft, waarvan de omvang, de frequentie, de tijdsduur en/of de inhoud bij het aangaan van het reclamecontract niet bekend is of niet bekend hoeft te zijn.

Reclame Plaatsingsopdracht: elke overeenkomst tussen Mediahuis Elgersma en Adverteerder, dan wel Reclamebemiddelaar, aangegaan op grond waarvan Adverteerder eenmalig voor bepaalde duur binnen een bepaalde, overeengekomen reclameruimte één enkele reclame-uiting ter plaatsing opgeeft, waarvan in elk geval de omvang en/of tijdsduur bij het aangaan van de reclame plaatsingsopdracht bekend is.

Reclameruimte: de voor een medium in hoogte, breedte en/of dieptematen, tijdseenheden of naar anderszins objectiveerbare maatstaven vastgestelde, en naar wervingsoogmerk voldoende bepaalbaar, overeengekomen ruimte die voor reclame-uitingen beschikbaar is.

Reclame-uiting: de reclame-uiting of -boodschap van en ten behoeve van Adverteerder.

Algemene Voorwaarden: de geldende Algemene Voorwaarden van Mediahuis Elgersma B.V. zoals hieronder weergegeven. 

1.2.    Indien in deze Algemene Voorwaarden wordt gedoeld op "adverteerder(s)", worden de reclamebemiddelaar(s) daaronder mede begrepen. 

1.3.    Tenzij in deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk het tegendeel blijkt, worden onder reclamecontracten telkens mede verstaan reclame plaatsingsopdrachten.


Artikel 2 – Toepasselijkheid 

2.1.    Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk en in schriftelijke, al dan niet digitale, vorm anders is overeengekomen, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en nakoming van alle overeenkomsten, aangegaan door Mediahuis Elgersma met Adverteerder.

2.2.    Toepasselijkheid van algemene (inkoop-)voorwaarden van Adverteerder wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van Mediahuis Elgersma zijn van toepassing. 


Artikel 3 – Aanbod van Mediahuis Elgersma; tarieven en condities 

3.1.    Mediahuis Elgersma draagt in de aanbiedingen ten behoeve van het desbetreffende medium zorg voor een ter zake doende beschrijving van de inhoudelijke aspecten van het medium of de media, de omvang en de wijze van verspreiden, de technische specificaties, alsmede de eisen waaraan het reclamemateriaal dient te voldoen.

3.2.    Met de publicatie en/of openbaarmaking van de reclametarieven en -condities van enig medium maakt Mediahuis Elgersma haar aanbieding bekend. Deze bekendmaking of openbaarmaking geldt als een openbare en vrijblijvende aanbieding, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 11.

3.3.    Adverteerder komt geen enkele aanspraak op exclusiviteit ten opzichte van Mediahuis Elgersma of ten opzichte van een of meer van diens media toe, in welke vorm dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen of aangegeven in de aanbieding van Mediahuis Elgersma, zoals bedoeld in de beide voorgaande leden van dit artikel.

3.4.    Mediahuis Elgersma stelt zelfstandig en onafhankelijk haar tarieven en condities vast en maakt deze in schriftelijke vorm of anderszins tijdig tevoren bekend. De vaststelling van tarieven door Mediahuis Elgersma geschiedt steeds exclusief omzetbelasting en eventuele overige overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders aangegeven door Mediahuis Elgersma.

3.5.    Mediahuis Elgersma wordt geacht overeenkomsten te zijn aangegaan op basis van de door Mediahuis Elgersma vastgestelde en bekendgemaakte tarieven en condities.


Artikel 4 – Totstandkoming van reclamecontracten

4.1.    Een reclamecontract tussen Mediahuis Elgersma en adverteerder komt schriftelijk tot stand. Onder schriftelijk wordt mede verstaan elke vorm van communicatie langs geautomatiseerde, digitale weg.

4.2.    De offerte van Mediahuis Elgersma is geldig voor de termijn, die in de offerte is opgenomen. Indien in de offerte geen termijn voor aanvaarding is vermeld, geldt een termijn van 30 dagen na de dagtekening van de offerte.

4.3.    Indien een reclamecontract is aan te merken als een overeenkomst op afstand, komt Adverteerder het recht op ontbinding als bedoeld in artikel 7:46d van het Burgerlijk Wetboek niet meer toe bij en vanaf eerste plaatsing van een reclame-uiting, waarop het reclamecontract betrekking heeft.


Artikel 5 – Duur en verbruik van Reclamecontracten

5.1.    Een reclamecontract wordt schriftelijk aangegaan voor de duur zoals bij overeenkomst bepaald. Is omtrent de duur niets afgesproken dan wordt een duur van twaalf maanden geacht te zijn overeengekomen.

5.2.    Wordt een reclamecontract aangegaan voor een duur langer dan twaalf opeenvolgende maanden, dan is Mediahuis Elgersma gerechtigd de berekening van de reclametarieven, in relatie tot een daaraan jaarlijks  verbonden volume aan reclameruimte (staffelkortingen), per kalenderjaar uit te voeren en dienovereenkomstig te factureren, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen.

5.3.    Een reclamecontract zal echter steeds geacht worden te zijn geëindigd, zodra de in het reclamecontract genoemde reclameruimte door plaatsing is verbruikt.

5.4.    Een reclamecontract, dat na het verstrijken van de overeengekomen duur niet wordt opgezegd, wordt alleen stilzwijgend verlengd, indien dat bij het aangaan ervan uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

5.5.    Indien de overeengekomen reclameruimte niet volledig of tijdig is of zal zijn afgenomen, wordt de duur van de overeenkomst eenmaal voor ten hoogste twee maanden verlengd voor plaatsing van het restant ervan.

5.6.    De duur van het reclamecontract, niet zijnde een reclame plaatsingsopdracht, gaat in op de datum van totstandkoming van het reclamecontract.

5.7.    De datum, waarop de schriftelijke bevestiging van het aangaan van een reclamecontract door Mediahuis Elgersma wordt verzonden, wordt geacht nooit meer dan drie werkdagen voorafgaand aan de datum van ontvangst door Adverteerder te liggen.

Artikel 6 – Uitbreiding en wijzigingen 

6.1.    Tijdens de duur van een Reclamecontract, niet zijnde een reclame plaatsingsopdracht, kan de overeengekomen reclameruimte worden uitgebreid, indien en zodra Mediahuis Elgersma Adverteerder dit in aanvulling op het reclamecontract schriftelijk zijn overeengekomen.

6.2.    Mediahuis Elgersma behoudt zich te allen tijde het recht voor om gedurende de looptijd van een Reclamecontract de volgende zaken aan te passen:
a.    de oplage;
b.    het verspreidingsgebied;
c.    de verschijndag(en) van haar titels;
d.    de plaats van de Reclameruimte 


Artikel 7 – Tussentijdse beëindiging van Reclamecontracten 

7.1.    Indien Adverteerder de verplichting tot plaatsing van reclame-uitingen voor overeengekomen reclameruimte niet nakomt, kan ontslag van die verplichting alleen plaatsvinden, indien daarvoor naar het oordeel van Mediahuis Elgersma gegronde redenen aanwezig zijn. In dit geval zal door Adverteerder het verschil tussen het oorspronkelijk overeengekomen tarief en het tarief dat hoort bij de feitelijk afgenomen reclameruimte worden voldaan. Onder gegronde redenen wordt verstaan: wijziging in de omstandigheden van Adverteerder van onvoorzienbare aard, die maken dat redelijkerwijze niet kan worden verlangd dat de overeengekomen reclameruimte verder ter plaatsing wordt gegeven.

7.2.    Indien een reclamecontract door Reclamebemiddelaar niet wordt nagekomen vanwege het faillissement, een verleende surseance van betaling of de liquidatie of stillegging van de ondernemingsactiviteiten van Adverteerder, zijnde de opdrachtgever van de reclamebemiddelaar, is Reclamebemiddelaar gehouden haar verplichtingen uit hoofde van de het Reclamecontract en/of Reclame Plaatsingsopdracht na te komen. 

7.3.    Indien Mediahuis Elgersma tussentijds de reclametarieven van de reclamecontracten verhoogt, is Adverteerder gerechtigd het contract tussentijds te beëindigen zonder dat er sprake is van bijbetaling of vergoeding van schade.

7.4.    Mediahuis Elgersma kan overeenkomsten met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever geheel of gedeeltelijk beëindigen, indien Adverteerder / Reclamebemiddelaar in staat van faillissement wordt verklaard, indien aan hem – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, indien hij anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Mediahuis Elgersma zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. 


Artikel 8 – Annuleren van plaatsingen op grond van een Reclamecontract

8.1.    Adverteerder, die een reclamecontract is aangegaan, niet zijnde een reclame plaatsingsopdracht, kan een plaatsing van een reclame-uiting annuleren, indien dit schriftelijk aan Mediahuis Elgersma wordt meegedeeld.

8.2.    Ingeval van een annulering, als bedoeld in het vorige lid, die door Adverteerder aan Mediahuis Elgersma wordt meegedeeld op of na het door Mediahuis Elgersma bekend gemaakte tijdstip waarop uiterlijk de aanlevering van het reclamemateriaal ten behoeve van de plaatsing vereist is (hierna: de “Aanleverdatum”), is Adverteerder ten opzichte van Mediahuis Elgersma gehouden de navolgende annuleringskosten te vergoeden:
a.    bij annulering 11 werkdagen of meer voor de Aanleverdatum – 0 procent van het verschuldigde reclametarief voor die plaatsing;
b.    bij annulering tussen 10 en 4 werkdagen voor de Aanleverdatum – 15 procent van het verschuldigde reclametarief voor die plaatsing;
c.    bij annulering tussen 3 en 0 werkdagen voor de Aanleverdatum – 30 procent van het verschuldigde reclametarief voor die plaatsing;
d.    bij annulering of het niet aanleveren van het reclamemateriaal op de Aanleverdatum – 100 procent van het verschuldigde reclametarief voor die plaatsing. 

8.3.    Uit hoofde van het bepaalde in lid 8.1. en 8.2. van dit artikel geldt onverminderd de verplichting het reclamecontract na te komen.


Artikel 9 – Herkenbaarheid van reclame-uitingen 

9.1.    Reclame-uitingen aangaande de producten of diensten van Adverteerder worden, behoudens ingeval zuiver redactionele overwegingen aan de orde zijn, niet geplaatst in de redactiegedeelten van het medium. 

9.2.    Indien de reclame-uitingen van Adverteerder, hetzij qua vorm en inhoud hetzij als gevolg van de context waarin deze uitingen worden geplaatst, dusdanig zijn dat dientengevolge verwarring met de redactionele inhoud van enig medium redelijkerwijs verwacht moet worden, zal Mediahuis Elgersma dusdanige reclame-uitingen voorzien van:
a.    een duidelijke en steeds in één oogopslag waarneembare vermelding van het woord "advertentie" of "reclame" of "reclameboodschap" of een soortgelijke aanduiding; en
b.    een vormgeving die in één oogopslag kan worden herkend als afwijkend van de vormgeving van het redactionele deel van het medium; en
c.    een duidelijke en steeds in één oogopslag waarneembare vermelding van handelsnaam en/of merk van Adverteerder en/of van het product of de dienst, aangeprezen in de reclame-uiting.

9.3.    In de reclame-uitingen van Adverteerder mag zonder toestemming van Mediahuis Elgersma geen gebruik worden gemaakt van de titel en/of het logo of andere onderscheidingstekenen van het medium. Ook mag geen direct verband worden gelegd tussen het medium en de onderneming en/of de producten/diensten van Adverteerder.

9.4.    Mediahuis Elgersma zal geen advertentie voor derden plaatsen zonder daartoe opdracht te hebben verkregen van of namens Adverteerder, tenzij in gevallen van overmacht.


Artikel 10 – Bewijs van nakoming

10.1.    Op verzoek van Adverteerder is Mediahuis Elgersma gehouden Adverteerder in staat te stellen binnen redelijke termijn zonder kosten kennis te nemen van de plaatsing van een reclame-uiting.

10.2.    De wijze waarop en de vorm waarin Mediahuis Elgersma Adverteerder in staat stelt kennis te nemen van een reclame-uiting wordt bepaald door Mediahuis Elgersma. In beginsel geschied dit door middel van een digitaal-exemplaar maar op verzoek van Adverteerder word ook een hard-copy verstrekt. 

10.3.    In geval Adverteerder in afwijking van het bepaalde in de vorige volzin op andere wijze wenst kennis te nemen van de plaatsing van een reclame-uiting, en indien overeengekomen in het reclamecontract, is Mediahuis Elgersma gerechtigd de daarmee gemoeide kosten aan Adverteerder in rekening te brengen.


Artikel 11 – Weigering van reclamecontracten en reclame-uitingen 

11.1.    Mediahuis Elgersma heeft het recht een aanbod of een opdracht tot het aangaan van een reclamecontract niet te aanvaarden, zonder opgaaf van redenen.

11.2.    Indien Mediahuis Elgersma een reclamecontract is aangegaan, mag zij bepaalde binnen dat contract opgegeven reclame-uitingen weigeren. Deze weigering moet steun vinden in:
a.    technische bezwaren;
b.    inhoud, aard, strekking of vorm der opgegeven reclame-uitingen of andere redenen van principiële aard;
c.    het feit dat de Reclame-uiting geen betrekking heeft op de eigen onderneming van deze (natuurlijke- of rechts) persoon, of van een groepsmaatschappij van Adverteerder als bedoeld in artikel 2:24b BW;
d.    het feit dat de Adverteerder de Reclameruimte waarover zij onder het Reclamecontract beschikt, heeft doorverkocht of anderszins ter beschikking heeft gesteld aan een derde;
e.    redelijkerwijs te verwachten wanbetaling;
f.    weigering van vooruitbetaling door Adverteerder of, in geval van reclamebemiddelaar, waarvan alsdan onmiddellijk kennis moet worden gegeven aan Adverteerder;
g.    een verzoek van de voorzitter van de Reclame Code Commissie op grond van een overtreding van artikel 19 van de Nederlandse Reclame Code

Indien Mediahuis Elgersma weigert op grond van het onder a., b., c of d gestelde, dan zal Mediahuis Elgersma Adverteerder zo tijdig mogelijk daaromtrent informeren. Hierdoor is Adverteerder desgewenst in staat om de plaatsing van de reclame-uiting aan te passen, zodanig dat deze alsnog kan worden geplaatst.

11.3.    Weigering tot plaatsing van een advertentie op grond van het bepaalde in lid 2 van dit artikel, laat de nakoming van verplichtingen van Adverteerder uit hoofde van het advertentiecontract onverlet.


Artikel 12 – Verandering van reclamebemiddelaar

Indien Adverteerder voor het verstrijken van de duur van een reclamecontract van reclamebemiddelaar verandert, kunnen lopende rechten en verplichtingen voortvloeiende uit dat reclamecontract pas overgaan op het moment dat Mediahuis Elgersma een schriftelijke opdracht van de eerdere reclamebemiddelaar heeft ontvangen om de uitvoering van het lopende reclamecontract over te dragen aan de latere reclamebemiddelaar, en deze laatstgenoemde deze overdracht aan Mediahuis Elgersma schriftelijk heeft bevestigd. 


Artikel 13 – Betaling

13.1.    De contractpartij van Mediahuis Elgersma, te weten ofwel Adverteerder, ofwel Reclamebemiddelaar, is ten opzichte van Mediahuis Elgersma aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit een reclamecontract.

13.2.    Mediahuis Elgersma zal de facturen, waarbij voor de plaatsing van reclame-uitingen verschuldigde bedragen in rekening worden gebracht, niet eerder aan de contractpartij verzenden en dateren dan de datum van plaatsing van de reclame-uiting in het medium, tenzij anders wordt overeengekomen. De contractpartij is gehouden de factuur te voldoen uiterlijk op de vijftiende dag na de dagtekening van de factuur. Een en ander laat onverlet het recht van Mediahuis Elgersma overeen te komen in het reclamecontract dat terzake van de te factureren bedragen voorschotten in rekening worden gebracht.

13.3.    Voor elke maand of een gedeelte daarvan, waarmee de in het vorige lid genoemde uiterlijke datum van betaling wordt overschreden, is Adverteerder dan wel de reclamebemiddelaar aan Mediahuis Elgersma de wettelijke rente voor handelsovereenkomsten als bedoeld in artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek verhoogd met 2 procent verschuldigd. 

13.4.    In afwijking van het bepaalde in lid 2 is Mediahuis Elgersma gerechtigd vooruitbetaling te verlangen voor de plaatsing van reclame-uitingen, dan wel van reclame-uitingen die reeds zijn geplaatst, of onmiddellijke betaling daarvan te vorderen, indien Adverteerder aan Mediahuis Elgersma een achterstallige schuld heeft, dan wel indien Adverteerder naar het oordeel van Mediahuis Elgersma niet voldoende kredietwaardig is of niet afdoende inzicht heeft gegeven in de kredietwaardigheid. In het geval Mediahuis Elgersma vooruitbetaling als hiervoor bedoeld vordert en de reclamebemiddelaar hieraan niet voldoet, is Mediahuis Elgersma gerechtigd plaatsing van reclame-uitingen in mindering op het lopende reclamecontract rechtstreeks van Adverteerder te accepteren en rechtstreeks aan deze in rekening te brengen en/of met deze te verrekenen.

13.5.    Ingeval van verzuim van Adverteerder en/of Reclamebemiddelaar is Adverteerder en/of Reclamebemiddelaar aan Mediahuis Elgersma integraal alle met de incasso van het verschuldigde gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) verschuldigd. De buitengerechtelijke (incasso)kosten worden, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten (WIK) en het bijbehorende besluit, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op 15% van het door Mediahuis Elgersma te vorderen bedrag, zulks met een minimum van EUR 300,00 ex btw. De werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd indien deze hoger zijn dan uit toepassing van deze berekening volgt.

13.6.    Betaling strekt eerst in mindering op de incassokosten, vervolgens op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom. Indien opdrachtgever meerdere facturen onbetaald laat, strekt een betaling ‑ met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin ‑ eerst in mindering op de oudste factuur en vervolgens op de een na oudste factuur etc.


Artikel 14 – Klachten omtrent facturering

Een klacht van de zijde van Adverteerder omtrent misslagen en/of fouten in facturering behoeft Mediahuis Elgersma niet meer in behandeling te nemen, indien sedert de factuurdatum meer dan 90 dagen zijn verstreken. Bij gebreke vervallen de vorderingen. Klachten ontslaan Adverteerder niet van de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder de (tijdige) betaling van de overeengekomen vergoeding onder de Reclamecontract of Reclame Plaatsingsopdracht

Artikel 15 – Berekening technische kosten 

Mediahuis Elgersma is gerechtigd aan Adverteerder technische (bewerkings)kosten in rekening te brengen indien het aangeleverde reclamemateriaal niet of slechts ten dele geschikt is voor het plaatsen van de reclame-uiting. Deze kosten bedragen niet meer dan 15% van het bedrag dat gemoeid is met het plaatsen van de reclame-uiting.


Artikel 16 – Omzetting reclame plaatsingsopdrachten in reclamecontracten

Reclame plaatsingsopdrachten kunnen - indien Adverteerder dit verlangt - worden begrepen in een later door deze overeen te komen reclamecontract, met dien verstande dat in zodanig geval aan het reclamecontract terugwerkende kracht wordt verleend over een periode van ten hoogste vier maanden voorafgaande aan de maand waarin het reclamecontract werd aangegaan.


Artikel 17 – Rechten van intellectuele eigendom 

17.1.    Rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot goederen, waaronder maar niet uitsluitend:
a.    de media van Mediahuis Elgersma, waaronder redactionele content;
b.    de diensten die Mediahuis Elgersma in het kader van de overeenkomst inzet of levert alsmede de resultaten daarvan, waaronder creatieve concepten, reclame-uitingen en voorstellen;

die door Mediahuis Elgersma bij de plaatsing van reclame-uitingen aan Adverteerder ter beschikking worden gesteld, blijven berusten bij Mediahuis Elgersma of haar licentiegever(s). 

17.2.    Voor zover noodzakelijk voor de plaatsing van reclame-uitingen verleent Mediahuis Elgersma aan Adverteerder een tot dat doel beperkt, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de rechten van intellectuele eigendom op zodanige goederen.

17.3.    Rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot materialen en gegevens, die Adverteerder aan Mediahuis Elgersma ter beschikking stelt ten behoeve van de plaatsing van reclame-uitingen, blijven berusten bij Adverteerder of diens licentiegever(s). Voor zover noodzakelijk voor de plaatsing van reclame-uitingen verleent Adverteerder aan Mediahuis Elgersma een tot dat doel beperkt, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de rechten van intellectuele eigendom op zodanige materialen en gegevens.

17.4.    Adverteerder vrijwaart Mediahuis Elgersma voor aanspraken van derden en daaruit voortvloeiende vorderingen, die betrekking hebben op het inbreuk makend gebruik van de rechten van intellectuele eigendom, rustend op de door Adverteerder aan Mediahuis Elgersma beschikbaar gestelde materialen en gegevens.


Artikel 18 – Overige

18.1.    Mediahuis Elgersma en Adverteerder volgen de aanwijzingen op van het Commissariaat voor de Media, de Reclame Code Commissie en haar beroepsinstantie (het College van Beroep) en de Keuringsraad Openlijke Aanprijzing Geneesmiddelen (KOAG), de Keuringsraad Aanprijzing Gezondheidsproducten (KAG) of hun rechtsopvolgers. 

18.2.    Mediahuis Elgersma betracht geheimhouding van de aan haar verstrekte opdrachten tot plaatsing van reclame-uitingen, inclusief alle gegevens, die Adverteerder en/of reclamebemiddelaar aan Mediahuis Elgersma in verband met zulk een opdracht toevertrouwt, een en ander voor zover bij of krachtens de wet of uit die opdracht zelf niet anders voortvloeit. Deze verplichting geldt in gelijke zin voor derden, die door Mediahuis Elgersma is ingeschakeld en voor wie zij verantwoordelijk is.

18.3.    De Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door Mediahuis Elgersma worden aangepast. 

18.4.    Mediahuis Elgersma is gerechtigd bij de uitvoering van overeenkomsten gebruik te maken van derden. 

18.5.    Indien Mediahuis Elgersma een proefdruk aan Adverteerder verstrekt, is Adverteerder verplicht deze proefdruk op juistheid en volledigheid te controleren Eventuele aan- en/of opmerkingen dienen door Adverteerder vervolgens per ommegaande aan Mediahuis Elgersma te melden. Bij gebreken van een dergelijke melding geldt tussen partijen dat de proefdruk akkoord is bevonden.


Artikel 19 – Aansprakelijkheid en overmacht 

19.1.    Behoudens in gevallen van opzet of grove schuld is Mediahuis Elgersma voor schade, waaronder indirecte schade en gevolgschade, van welke aard ook, ontstaan door het niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van reclame-uitingen niet verder aansprakelijk dan het bedrag waarvoor de plaatsing van een reclame-uiting respectievelijk het niet, niet tijdig of niet juist uitgevoerde deel daarvan is aangenomen.

19.2.    In geval van misstelling van een reclame-uiting is Mediahuis Elgersma gehouden Adverteerder een voorstel tot reductie of een voorstel tot hernieuwde plaatsing tegen gereduceerde prijs, of gratis, aan te bieden.

19.3.    Het bepaalde in lid 2 is niet van toepassing indien Adverteerder niet binnen drie weken na de plaatsing van de reclame-uiting schriftelijk een klacht aan Mediahuis Elgersma heeft kenbaar gemaakt.

19.4.    In geval van een fout of tekortkoming in de reclame-uiting door toedoen van Adverteerder zelf, zal Adverteerder niet gerechtigd zijn tot gehele of gedeeltelijke ontheffing of opschorting van de betalingsverplichtingen, dan wel tot enige vorm van verrekening.

19.5.    Adverteerder vrijwaart, inclusief (buiten)gerechtelijke kosten van Mediahuis Elgersma, ten aanzien van aanspraken van derden, die voortvloeien uit een plaatsing van een reclame-uiting in het medium van Mediahuis Elgersma vanwege daarin opgenomen misleidende mededelingen en/of ongeoorloofde vergelijkende reclame, dan wel oneerlijke handelspraktijken, dan wel vanwege overtreding van overige geldende regelgeving.

19.6.    Aansprakelijkheid voor schade, die bij Adverteerder en/of Reclamebemiddelaar optreedt als gevolg van overmacht aan de zijde van Mediahuis Elgersma, waaronder begrepen stakingen, waardoor de plaatsing van advertenties, dan wel de verspreiding of doorgifte daarvan, geheel of gedeeltelijk wordt belemmerd of verhinderd, is uitgesloten.

19.7.    Mediahuis Elgersma is nimmer aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Adverteerder en/of Reclamebemiddelaar en schade wegens door Mediahuis Elgersma gegevensinlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdelen van een schriftelijke overeenkomst vormt.


Artikel 20 – Privacy

Voor zover het door of namens Adverteerder aangeleverde advertentiemateriaal  persoonsgegevens bevat, dan geldt het volgende: 

(i)    Adverteerder handelt als  verwerkingsverantwoordelijke en Mediahuis Elgersma als verwerker; 

(ii)    Adverteerder staat er voor in dat de verwerking door Mediahuis Elgersma niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden; 

(iii)    Mediahuis Elgersma zal de persoonsgegevens enkel verwerken in overeenstemming met de voorafgaande schriftelijke instructies van Adverteerder of voor zover de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met Adverteerder; met dien verstande dat Mediahuis Elgersma Adverteerder zo spoedig mogelijk zal informeren
a.    als een instructie van Adverteerder een inbreuk oplevert op de van toepassing zijn de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens of
b.    als Elgersma Media wettelijk tot een verwerking is verplicht; 

(iv)    Mediahuis Elgersma zal passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen implementeren; 

(v)    Mediahuis Elgersma zal geen sub-verwerker inschakelen en geen verwerking van persoonsgegevens laten plaatsvinden buiten de EU in landen zonder passend beschermingsniveau plaatsvinden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Adverteerder; 

(vi)    Mediahuis Elgersma zal, op schriftelijk verzoek van Adverteerder informatie overleggen waaruit blijkt dat Elgersma Media voldoet aan de in dit artikel opgesomde voorwaarden; 

(vii)    Mediahuis Elgersma zal indien daartoe genoodzaakt, bijstand verlenen bij het afhandelen van een verzoek van betrokkenen door de Adverteerder of bij gegevens effectbeoordelingen uitgevoerd door Adverteerder, of bij een (voorafgaand) onderzoek uitgevoerd door een bevoegde toezichthouder; 

(viii)    Mediahuis Elgersma zal Adverteerder onverwijld maar in ieder geval binnen 48 uur:
a.    na de ontdekking van een datalek informeren over het datalek, de gevolgen ervan en de genomen herstelmaatregelen; en
b.    kennisname van een onderzoek van een toezichthouder tenzij Elgersma Media tot geheimhouding is gehouden; 


Artikel 21 – Rechts- en Forumkeuze 

21.1.    Op alle overeenkomsten tussen Mediahuis Elgersma en Adverteerder en/of Reclamebemiddelaar is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

21.2.    Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Mediahuis Elgersma gevestigd is.