De plannen voor het middengebied van de Zuidplaspolder dienen als katalysator. (tekst en foto: Erik van Leeuwen)
De plannen voor het middengebied van de Zuidplaspolder dienen als katalysator. (tekst en foto: Erik van Leeuwen)

Vaarrondje door Zuidplaspolder in zicht

Algemeen

Zuidplas – De komst van het Vijfde Dorp moet een impuls geven aan waterrecreatie in de Zuidplaspolder. Een rondje varen rond het nieuwe dorp moet in de toekomst mogelijk worden.

In opdracht van de provincie Zuid-Holland voerde Ronald Waterman als provinciaal adviseur water samen met de vereniging Regio Water een verkenning uit naar de mogelijkheden van waterrecreatie in de Zuidplaspolder. Hij komt tot de conclusie dat er kansen liggen om het waternetwerk uit te breiden.

De provincie, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, de gemeente Zuidplas en recreatieschap Rottemeren maakten eerder al afspraken om een budget vrij te maken om de ‘Ringvaart Zuidplas’, in combinatie met de automatisering van het Zevenhuizer Verlaat, als regionale en recreatieve vaarverbinding tussen de Hollandsche IJssel en de Rottemeren een impuls te geven. In 2023 beginnen hiervoor de eerste werkzaamheden, meldt gedeputeerde Jeannette Baljeu.

Tijdens de gesprekken was ook aandacht voor een uitbreiding van het vaarnetwerk binnen de gemeente Zuidplas ten behoeve van waterrecreatie. Daarbij dient de planontwikkeling voor het middengebied van de Zuidplaspolder als katalysator.
In het eindrapport over de verkenning van de mogelijkheden maakt adviseur Ronald Waterman duidelijk dat uitbreiding van het waternetwerk hand in hand gaat met een robuust watersysteem in het gebied. In het verleden was er in de Zuidplaspolder een veel intensiever waterweggebruik. Door de komst van de vele verschillende waterpeilen – er zijn er meer dan honderd – is dat onmogelijk geworden. Daarom stelt Waterman dat het gelijktrekken van de waterpeilen een noodzakelijke voorwaarde is.
In het advies geeft hij alle aanwezige barrières in het gebied aan. Bij ontsluitingswegen (autowegen, fietspaden, wandelpaden, spoorwegen en openbaar vervoer) voor het Vijfde Dorp moet rekening gehouden worden met brughoogten bij kruisingen met bestaande of nieuwe waterwegen en met bestaande en nieuwe leidingtracés.
Niet alleen breedte, diepte en waterpeil van de waterwegen vragen aandacht, ook waterfronten, inzakbermen, rietkragen, wegen, kades, ligplaatsen en passantenhavens met voorzieningen. Ook dient rekening te worden gehouden met compensatie van harde oppervlakten met wateroppervlakten.

Waterman concludeert in het rapport dat er vooral mogelijkheden zijn voor kano’s en sloepen van zekere afmetingen. Voor de routes 4e Tocht in zuidoostelijke richting, dan wel via de 3e en/of 2e Tocht, lijkt het maximaal haalbare een doorvaarthoogte van 1.10-1.20 meter. Hetzelfde geldt voor de routes in westelijke richting.
Voor de verbinding met Westergouwe lijkt de maximale mogelijkheid voor kano’s, vletten, schouwen, sloepen tot rondvaartboten zoals die in Gouda varen.

Realisatie van rondjes in en om het Vijfde Dorp kan, zegt Waterman, afhankelijk van de capaciteit van de waterwegen, éénrichtingsverkeer noodzakelijk maken. Het ideaal blijft volgens hem het optimaal benutten van de tochten met dwarsverbindingen die tweerichtingsverkeer mogelijk maken waarbij robuustheid van het watersysteem vergroot wordt, mede in relatie tot de klimaatadaptatie.

Bij de komende verbreding van de A20 is in de 4e Tochtweg een grote watervoorziening voorzien die een mogelijkheid biedt voor een doorvaarthoogte tot maximaal 1.20 meter. In combinatie met de 5e Tochtweg kan hiermee een vaarrondje in de polder worden gecreëerd over de 2e Moordrechtse Tocht met een lengte van acht kilometer. Een mogelijkheid om dit vaarrondje te verbinden met de Ringvaart, is het realiseren van een sluis ten westen van Moordrecht. Daardoor ontstaat de aansluiting op de Snelle Sluis voor de verbinding met de Hollandsche IJssel.